25. 6. 2024
Domů » Co je marketingový mix a jak pomůže 4P marketing vašemu podnikání  

Co je marketingový mix a jak pomůže 4P marketing vašemu podnikání  

Petr pokaždé pořádně překvapí. Tato věta má dozajista 4 „P“. Víte ale, co znamenají tzv. 4P v marketingu? Jedná se o takzvaný marketingový mix, soubor nástrojů, které pomáhají podnikatelům a firmám k dosažení stanovených cílů. Přečtěte si, jak může pomoci i vám.  

Specifikovat celý marketing jako obor jde poměrně obtížně – definic existují celé desítky, přístupy k marketingu nebo marketingové modely pak můžeme vyčíslit v řádech stovek, možná tisíců. Proto se zaměříme pouze na jeden z nejdůležitějších modelů – 4p marketing. Jde sice o jediný model, zato vám jej ale rovnou popíšeme v základní i „upgradované“ verzi. 

Co je marketingový mix? 

Marketingový mix, často známý jako 4P marketing nebo 4P marketingový mix, je základní koncepce ve světě marketingu, která hraje klíčovou roli při utváření a propagaci produktů nebo služeb. 4P v názvu potom odkazují na čtyři základní prvky (či parametry, chcete-li), které se využívají k dosažení požadovaných marketingových cílů. Jedná se o následující 4 parametry: 

 • Product (výrobek či služba) – statek, který uspokojuje potřeby zákazníka. 
 • Price (cena) – hodnota statku (výrobku nebo služby) pro zákazníka. 
 • Promotion (propagace) – zviditelňování produktů, nejvýraznější část marketingového mixu. 
 • Place (místo) – distribuční metody. 

V dalších kapitolách se podíváme podrobněji na každý z těchto prvků a prozkoumáme, jak tvoří nedílnou součást každé úspěšné marketingové kampaně. 

Produkt – srdce marketingového mixu 

Produkt je prvním P v marketingovém mixu. Označuje se tak nejen samotné jádro vlastního nabízeného produktu (výrobku či služby), ale spadá sem i jeho kvalita, design, značka, obal, záruky, celkový sortiment, image výrobce. Pod produkt z hlediska marketingového mixu zkrátka spadá všechno, co z perspektivy spotřebitele definuje, jak daný produkt naplní očekávání.  

Důkladné porozumění potřebám a přáním zákazníka je klíčové pro úspěšné navržení produktu, který osloví cílovou skupinu. Firma by měla také brát v úvahu inovace, aby udržela své produkty aktuální a konkurenceschopné na trhu. Například společnost Apple získala loajální zákazníky díky svému designu, kvalitě a inovativním funkcím produktů, jako je iPhone. 

Cena a její stanovení pro cílový trh 

Cena je druhým P v marketingovém mixu. Jde o hodnotu daného produktu, která je vyjádřená v měně, za kterou se tento produkt prodává. Stejně jako v předchozím případě nejde pouze o samotnou „koncovou cenu“ – spadají sem i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady případně možnosti poskytnutí úvěru. 

Určení správné ceny pro produkt nebo službu je klíčové – ovlivňuje totiž ziskovost a vnímání hodnoty zákazníkem. Firma musí vzít v úvahu náklady na výrobu, konkurenční ceny, ekonomický kontext a vnímání hodnoty produktu ze strany zákazníka. Cenu je optimální nastavit tak, aby adekvátně reflektovala kvalitu produktu a zároveň byla dostupná pro cílový trh

Společnosti tedy provádí analýzu trhu i konkurence a na základě zjištěných dat stanovují ceny, které jsou konkurenceschopné a zároveň zajímavé pro zákazníky. Příkladem může být společnost Amazon, která nabízí nejen široký sortiment produktů za konkurenceschopné ceny, ale časté slevy a akce pro své zákazníky. 

Propagace – komunikace se zákazníkem 

Třetím P v marketingovém mixu je propagace, což znamená především komunikaci s cílovým trhem, resp. se zákazníky. Propagační aktivity zahrnují reklamu, public relations, přímý marketing, prodejní akce a další formy komunikace, které mají za cíl oslovit a přesvědčit zákazníky o hodnotě nabízeného produktu. Kreativní a efektivní propagace znamená značné zvýšení povědomí o značce, a tedy i výrazné podpoření prodeje. 

Společnost Coca-Cola je výborným příkladem špičkově zvládnuté propagace – její reklamní kampaně jsou často spojené s pozitivními emocemi a oslovují velice široké publikum. 

Místo (distribuce) – dostupnost a pohodlí 

Posledním P v marketingovém mixu je místo, což se týká distribuce produktu nebo služby. Zahrnuje veškeré aktivity spojené s přepravou, skladováním a dostupností produktu pro zákazníky. Firma by měla zvolit vhodné distribuční kanály, které zajistí, že je produkt k dispozici ve správném čase a na správném místě. To zahrnuje rozhodování o tom, zda se bude produkt prodávat prostřednictvím maloobchodních prodejen, online platforem nebo jiných distribučních cest. 

Distribuce je klíčová z hlediska toho, jak rychle a efektivně se produkt dostane k zákazníkům. Podniky by měly pro zvýšení distribučních možností mít kvalitní webové stránky, využívat sociální sítě a elektronické obchodní platformy. Příkladem je společnost Alibaba, která vytvořila jedno z největších online tržišť na světě a umožňuje prodejcům rychlý a snadný přístup k zákazníkům po celém světě. 

Marketingový mix 4C a 7C 

Kóiči Šimizu přišel v sedmdesátých letech minulého století s alternativním modelem marketingového mixu, který pojmenoval 4C a později jej dokonce rozšířil na 7C. O jaká „C“ se jedná? 

 • Commodity (komodita, produkt) – nespadají sem jen produkty určené zákazníkům, ale obecně všem lidem. 
 • Cost (náklady na výrobu) – namísto ceny jako hodnoty pro zákazníka se vychází z nákladů, tedy prostředků vynaložených pro vytvoření, distribuci a propagaci produktu. 
 • Communication (komunikace) – oproti propagaci z klasického 4P marketingového mixu je v tomto modelu zahrnutá celá firemní komunikace obecně (i ta vnitropodniková). 
 • Channel (kanál ve smyslu distribuční cesty) – odpovídá místu ve 4P marketingového mixu. 
 • Corporation (společnost) – jádro modelu 7C. Zahrnuje nejenom samotnou společnost, ale i všechny související subjekty (tedy i konkurenci a stakeholdery) a také firemní procesy.  
 • Consumer (spotřebitel) – tento parametr se skládá ze 4 dalších prvků, které se týkají koncového spotřebitele produktu. Jde o potřeby, požadavky, bezpečnost a vzdělání. 
 • Circumstances (podmínky) – v zásadě jde o mix faktorů, které ovlivňují spotřebitelské chování. Spadá sem tedy podnebí, společenské, kulturní a ekonomické podmínky, ale i právní, politické a etické otázky. 

Jde sice o rozšíření klasických marketingových nástrojů 4P, je nicméně relativně kontroverzí. Prvky modelu jsou velice podobné, jen nazírané z odlišné perspektivy. Otázky vzbuzuje i zahrnutí spotřebitele, který v odlišných modelech představuje cíl marketingových aktivit, nikoliv jejich součást. 

V Austrálii se i z těchto důvodů velmi rozšířil alternativní model S7 (Service 7, tj. 7 služeb), který představuje hodnotový přístup k marketingu služeb.  

Souhra marketingových nástrojů 4P nebo 4C 

Marketingový mix je základním stavebním kamenem pro každou úspěšnou marketingovou strategii. Správné určení produktu, ceny, místa a propagace je nezbytné pro upoutání pozornosti zákazníků a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.  

Znalost a vhodné využití 4P marketingu jsou klíčem k úspěchu podnikání ve světě, kde se mění trendy jako na běžícím pásu a zákazníci jsou stále náročnější a náročnější. Efektivní marketingový mix může být oním rozdílem na jazýčku vah, který dělí úpadek od růstu a selhání od dosažení stanovených cílů. 

Jak se vám článek líbil?
Tvorba webových stránek: Webklient